Компанияның негізгі қызметі туралы

«Ali-Com» ЖШС негізгі қызметі туралы:

«Ali-Com» компаниясытүрлі қызмет салаларындағы субъектілерге, сондай-ақ өзінің қоғамдағы құқықтық орнына  бүкіл байыптылықпен қарайтын ұйымдар мен азаматтар үшін арналған. 

Біздің компаниямыздың негізгі бағыттарының бірі болып заңды түрдегі аутсорсинг қызметін көрсету (заңды абоненттік қызмет көрсету). 

ЗАҢГЕРЛІК АУТСОРСИНГ (outsourcing) – бұл кешенді абоненттік заңгерлік қызмет көрсету және өндірістік қызмет барысында туындайтын құқықтану саласындағы барлық мәселелер бойынша Абонент қызметіне қызмет көрсету және қолдау.

Біздің фирманың заңды түрдегі аутсоринг қызметін қолданған ұйым, әрине, ұтыста болады, себебі 0,5 мөлшерлеме бойынша жұмыс жасайтын заңгердің жалақысына бүкіл заң бөлім қызметтерін қабылдайды немесе тіпті заң фирмасының қызметтерін сатып алады. Мүнда қызмет көрсету сапасы біршама жоғары.

Неліктен заңды түрдегі аутсорсинг мемлекеттік кәсіпорындар мен ұйымдар арасында аса танымал болып келе жатыр?

Жауабы айқын: СЕБЕБІ БҰЛ ТИІМДІ ЖӘНЕ ПАЙДАЛЫ!!!

Көптеген жағдайларда құқық шаралары аса ірі уақыт пен ақша шығындарына әкеледі.

Біз Сізге біріншісі мен екіншісін де үнемдеуге көмектесеміз, сонымен қатар тиімді шешімдер ізденісі барысында білікті заң көмегін ұсынамыз.

Сіз штатыңызда өз маманыңызға ие болсаңыз да, бізбен жұмыс жасай аласыз.

ЗАҢГЕРЛІК АУТСОРСИНГ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ(БАСЫМДЫҒЫ)

(абонеттік заңгерлікқызмет көрсету)

Құралдардың зор үнемдеуі: 

·  Абоненттік заңгерлікаутсоринг қызметтерін пайдалану Тапсырыс берушіге (Абонентке) әкімшілік шығындарын, кеңселік шығындарын (жұмыс орындарын жабдықтау), электр энергиясын және кеңсе кеңістігін үнемдеуіне ықпал етеді.

·  Іс жүзінде аутсорсинг салықтық оңтайландырудың заңды тәсілі болып табылады, қызметкерлердің жалақысынан салықтар ұстауына кететін шығындарын үнемдеуге мүмкіндік береді;

·  Аутсорсинг Тапсырыс берушіге (Абонентке) шығындарын азайтып және еңбек сыйымдылығын айтарлықтай қысқартуға және ақпараттық жүйелерді пайдалану шығындарын азайтуға мүмкіндік береді (әсіресе қымбат бағалы анықтамалық – құқықтық жүйені сатып алу шығындарын);

·  Ұйымда түрлі қорларға әлеуметтік жарналар төлемдері бойынша міндеттемелер туындамайды  (ЗҚ және т.б.), ол штат маманы жалақысынан бірнеше % құрайды. Абоненттік заңгерлікаутсоринг қызметтері туралы келісім-шартқа отырып, Сіз әлеуметтік төлемдерден босатыласыз; 

·  Абоненттік заңгерлікаутсоринг қызметтері туралы келісім-шарттың төлем ақысының сомаларын шығындарға жатқызуға болады, ол ұйымдардың пайдасына қойылған салықтың салық салынатын базасын азайтуға мүмкіндік береді; 

·  Қызметтер көрсетулердің төлем ақысы тек жасалған жұмыс фактісі бойынша төленеді, жұмыс орнындағы өткізілген уақытқа емес.

1.  Сіз қажетті құқық саласындағы айтарлықтай жұмыс тәжірибесі бар білікті заңгерлер командасының қызметтеріне ие боласыз. Абонентке «толығымен» сенімді заңгерлік қолдау көрсетіледі, ал бұл Тапсырыс берушіге (Абонентке) өз қызметінің негізгі түрлеріне назар аударып, сол жұмысқа шоғырлануына мүмкіндік береді.

2.  Сіз құқықтық мәселе жайлы толық кеңес аласыз.

3.  Сіз жұмыстың барысын оңай бақылай аласыз, оның нәтижесін ала және бағалай аласыз.

4.  Абоненттік заңгерлікаутсоринг қызметтері туралы келісім-шартқа отырып (заңгерлік аутсорсинг), Абонент автоматты түрде өзінің қызметін жүргізуге арналған атқарушының тәжірибелі заңгерлердің бүкіл штатын өз қарамағына алады. Мәлім, ең тәжірибелі штаттық заңгер  құқықтың барлық салаларында аса жоғары біліктікке ие бола алмайды.

5.  Персоналмен жұмыс жасағандағы туындайтын проблемалар жойылады. Тапсырыс беруші (Абонент) жұмыс орнындағы қызметкерлердің демалысы, жұмыстан босатылуы және басқа да жұмыста жоқтығының басқа себептеріне жұмыс процесінде жолықпайды. Сіз жұмысқа құқық істері мен шараларын жүргізу үшін 1-2 заңгер қабылдауы керек емес, олармен еңбек шартына тұру, тәуекел мен еңбекке жарамсыздық парағы, демалыстар және т.б. байланысты шығындарын өтеу қажет емес.  

6.  Компания –атқарушымен құқықтық тәуекелдерді бөлісу және оларды жартылай тарту.

7.  Клиент әрбір тапсырыс үшін жеке келісім-шартқа отырмайды, Абоненттік заңгерлікаутсоринг қызметтері туралы келісім-шарт көптеген қызмет көрсетулерге таралады.


Об основной деятельности ТОО «Ali-Com»:

Компания «Ali-Com» создана для субъектов различных сфер деятельности, а так же для организаций и граждан, которые со всей серьезностью относятся к своему правовому положению в обществе. 

Одним из основных направлений нашей компании является оказание юридического аутсорсинга (юридического абонентского обслуживания). 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ (outsourcing) – это комплексное абонентское юридическое обслуживание и сопровождение деятельности Абонента по всем вопросам в области юриспруденции, возникающим в ходе производственной деятельности.

Организация, использующая  юридический аутсорсинг нашей фирмы, бесспорно, остается в выигрыше, получая целый юридический отдел или даже юридическую фирму по цене одного юриста, работающего на 0,5 ставке. При этом качество выполнения услуг намного выше. 

Почему  юридический аутсорсинг становится все более популярным среди государственных предприятий и организаций? 

Ответ очевиден: ПОТОМУ, ЧТО ЭТО ВЫГОДНО и ЭФФЕКТИВНО!!!

Часто юридические процедуры приводят к существенным затратам времени и денег. 

Мы поможем Вам сэкономить и то и другое, а также окажем квалифицированную юридическую помощь в поиске оптимально выгодных решений.

Вы можете работать с нами, если даже имеете в штате собственного специалиста.

ВАЖНОСТЬ (ПРИОРИТЕТ) ЮРИДИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА 

(абонентского юридического обслуживания)

Большая экономия средств: 

 • Пользование услугами абонентного  юридического аутсорсинга, дает Заказчику (Абоненту) экономию денежных средств на административных расходах, расходах на офис (оборудование рабочих мест), экономию электроэнергии и офисного пространства.
 • Аутсорсинг фактически представляет собой законный способ налоговой оптимизации, позволяет сократить расходы по уплате налогов с заработной платы сотрудников;
 • Аутсорсинг позволяет Заказчику (Абоненту) сократить издержки и значительно снизить трудоёмкость и затраты на эксплуатацию информационных систем (в частности дорогостоящей справочно-правовой системы);
 • У организации не возникает обязательств по уплате социальных взносов в различные фонды (ПФ и т.д.), что на данный момент составляет порядка нескольких % от заработной платы штатного специалиста. Заключив договор на абонентское юридическое обслуживание, Вы освобождаетесь от бремени социальных выплат; 
 • Появляется возможность относить суммы оплаты по договору абонентского обслуживания на расходы в целях уменьшения налогооблагаемой базы налога на прибыль организаций; 
 • Оплата услуг происходит по факту выполненной работы, а не за проведенное на рабочем месте время.

 1. Вы получаете услуги команды квалифицированных юристов, имеющих значительный опыт работы в интересующей сфере права. Абонент получает надежную юридическую поддержку «под ключ», что позволят Заказчику (Абоненту) сконцентрироваться на основных видах деятельности.
 2. Вы получаете развернутую консультацию по правовой проблеме.
 3. Вам легко проконтролировать ход работы, получить и оценить ее результат.
 4. Заключая договор правового абонентского обслуживания (юридический аутсорсинг), Абонент получает автоматически для осуществления своей деятельности в распоряжение целый штат опытных юристов исполнителя. Следует понимать, что даже самый опытный штатный юрист обычно не может быть высоким профессионалом сразу во всех областях права.
 5. Исчезают проблемы с персоналом. Заказчик (Абонент) избегает такие моменты в рабочем процессе, как отпуск, увольнение и любые другие причины отсутствия работников на рабочем месте. Вам не нужно принимать на работу дополнительно 1-2 юристов для ведения правовых дел и процедур, заключать с ними трудовой договор, нести риск и расходы больничных, отпусков и т.д.
 6. Разделение и частичная передача компании-исполнителю правовых рисков.
 7. Клиенту нет необходимости заключать отдельный договор на каждый заказ, договор на абонентское юридическое обслуживание распространяется на большинство услуг.ТОО Ali-COM

Меню:

ТОО Ali-Com

Республика Казахстан, г. Шымкент Подробнее...